Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna dziecka w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym składa się z:
 • wywiadu psychologicznego przeprowadzanego z rodzicami dziecka,
 • ewentualnie: analizy opisu funkcjonowania dziecka w szkole lub przedszkolu sporządzonego przez nauczyciela, pedagoga szkolnego,
 • niekiedy zebrania informacji o historii choroby, karty wypisów ze szpitala,
 • obserwacji dziecka podczas badania psychologicznego,
 • rozwiązywania przez dziecko testów psychologicznych.
Diagnoza psychologiczna w naszym gabinecie może dotyczyć następujących obszarów funkcjonowania dziecka:
 • Poziomu rozwoju intelektualnego,
 • Poziomu rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka,
 • Poziomu rozwoju korowych analizatorów,
 • Sprawności procesów pamięci i uwagi,
 • Rozwoju procesu lateralizacji,
 • Poziomu sprawności motorycznej i graficznej rąk,
 • W przypadku trudności dydaktycznych – poziom czytania i pisania (znajomość zasad pisowni i ich praktyczne zastosowanie).
Diagnoza pedagogiczna może obejmować:
 • ocenę umiejętności czytania i pisania, wnikliwą analizę błędów popełnionych w czytaniu i pisaniu wraz z uwzględnieniem przyczyn zaburzeń;
 • ocenę poziomu graficznego pisma oraz znajomość zasad pisowni;
 • badanie funkcji słuchowo – językowych;
 • ocenę umiejętności matematycznych.
Przebieg diagnozy psychologicznej:
Zazwyczaj diagnoza psychologiczna obejmuje zazwyczaj 4 spotkania, przy czym w pierwszym spotkaniu konsultacyjnym z psychologiem biorą udział sami rodzice. W trakcie tego spotkania psycholog dowiaduje się, jaki jest powód spotkania, zbiera wywiad od rodziców dotyczący problemów dziecka i rozwoju psychofizycznego dziecka od najmłodszych lat. Celem zyskania jak najbardziej całościowej i bogatej wiedzy o dziecku psycholog zbiera również informację o rodzinie, w jakiej wychowuje się dziecko oraz jego cechach osobowości, zainteresowaniach, zachowaniach, stanie zdrowia itd. Psycholog dowiaduje się wtedy także o oczekiwaniach rodziców względem niego. Może też sugerować potrzebę przeprowadzenia odpowiednich, dodatkowych badań, celem uzupełnienia diagnozy psychologicznej (może to być diagnoza medyczna np. badanie słuchu, wzroku, neurologiczne itd., logopedyczna, pedagogiczna, diagnoza integracji sensorycznej). W sytuacji uzgodnienia z rodzicami potrzeby diagnozy psychologicznej, w kolejnych spotkaniach z psychologiem bierze udział już samo dziecko. Po przeprowadzonych badaniach psycholog przekazuje rodzicom informacje zwrotne dotyczące wniosków z obserwacji i wyników badań oraz udziela porad i ustala z rodzicami ewentualne formy dalszej pomocy.
Oferujemy możliwość przeprowadzenia badań psychologicznych w przypadku podejrzeń o następujące problemy:
 • Diagnoza dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych,
 • Diagnoza ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych,
 • Diagnoza specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,
 • Diagnoza poziomu rozwoju intelektualnego oraz funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • Diagnoza osobowości,
 • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania oraz trudności adaptacyjnych.
Diagnoza psychologiczna odbywa się za zgodą rodziców a jej celem jest uzyskanie niezbędnych informacji na temat funkcjonowania dziecka w danym obszarze. Może mieć charakter czysto informacyjny i nie wiązać się z dalszą terapią.
 • Konsultacja diagnostyczna to rozmowa z psychologiem, bądź psychoterapeutą, której celem jest ustalenie głównego problemu osoby zgłaszającej się do gabinetu oraz określenie jej oczekiwań wobec pomocy psychologicznej. W wyniku konsultacji psycholog może wskazać adekwatny do problemu sposób pomocy:
 • diagnozę psychologiczną (w przypadku dziecka może dotyczyć trudności poznawczych, funkcjonowania emocjonalnego, społecznego),
 • psychoterapię indywidualną (w przypadku osób, które chcą pogłębić wiedzę o nieświadomych mechanizmach zachowania, wpływających negatywnie na ich sposób przeżywania świata, determinujących okresowe kryzysy życiowe, brak satysfakcji z życia rodzinnego i zawodowego),
 • psychoterapię grupową (w przypadku osób otwartych na pracę w grupie; celem pracy jest zmiana nieświadomych sposobów radzenia sobie w relacjach z innymi, wzmocnienie poczucia własnej wartości, pomoc w rozwiązywaniu nieświadomych konfliktów intrapsychicznych oraz nabycie nowych, skuteczniejszych sposobów wchodzenia w relacje z innymi i samym sobą),
 • rodzinne spotkania terapeutyczne (w przypadku rodzin borykających się z trudnościami wychowawczymi, trudnościami w relacjach, będących w kryzysie).
Rodzice mający trudności wychowawcze, niepokoje dotyczące rozwoju dzieci mogą liczyć na poradę, diagnozę (j.w.), psychoedukację oraz pomoc w ustaleniu optymalnych sposobów oddziaływań wobec swoich dzieci także na spotkaniach jednorazowych. Mogą liczyć na wsparcie specjalistów naszego gabinetu.