Terapia pedagogiczna

Warto się zgłosić do pedagoga terapeuty, jeżeli Twoje dziecko:
  • wykazuje trudności w nauce czytania, pisania lub matematyki
  • mimo dobrych możliwości intelektualnych oraz znacznego wysiłku wkładanego w naukę nie może posiąść tych umiejętności w stopniu zgodnym z oczekiwaniami.
Może mieć ono trudności typu dyslektycznego. Bez specjalistycznej pomocy pedagogicznej postępy w nauce Twojego dziecka będą mało zauważalne, a jego sytuacja emocjonalna, a szczególnie motywacja do nauki, może się pogarszać.
Kto może uczestniczyć w zajęciach reedukacyjnych?
  • dzieci 6-letnie, których rozwój jest nieharmonijny i dostrzegamy u nich „ryzyko dysleksji”,
  • uczniowie szkoły podstawowej, dla których dobry poziom czytania i pisania jest niezbędnym warunkiem sukcesów w nauce,
  • uczniowie gimnazjum, którzy widzą potrzebę poprawy poziomu czytania i pisania (bez błędów dyslektycznych), a ich trudności w nauce dotyczą już wielu przedmiotów nauczania
Czym się zajmuje pedagog terapeuta?
Pedagog terapeuta, systematycznie pracując z dzieckiem dyslektycznym i ukierunkowując oddziaływania rodziców, pomaga minimalizować trudności w nauce czytania i pisania poprzez ćwiczenia poprawiające pracę analizatorów odpowiedzialnych za percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo – ruchową oraz uwagę i pamięć.
Jednocześnie, odpowiednio do wieku dziecka i poziomu wymagań szkolnych, pedagog kieruje procesem wyrównywania braków w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania bez błędów oraz poprawą graficznej strony pisma.
Terapia dyskalkulii, oparta na dokładnej diagnozie poziomu rozumowania oraz rzeczywistych umiejętności, pomaga dziecku w dojrzewaniu procesów myślenia operacyjnego na poziomie konkretnym, lepszego rozumienia pojęć i relacji matematycznych lub wypracowania własnych strategii uczenia się matematyki.
Efekty terapii pedagogicznej w bardzo istotnym stopniu zależą od wieku dziecka (nie warto zwlekać z rozpoczęciem reedukacji), stopnia zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych oraz motywacji do pracy.